Rada Parafialna

Rada Duszpasterska stanowi ciało doradcze, które pod kierownictwem Proboszcza Parafii, czuwa nad organizacją życia duszpasterskiego w danej wspólnocie wiernych.  W realizacji swoich zadań Rada Duszpasterska kieruje się celami określonymi przez Prawo Kanoniczne,  uwzględniając specyfikę duszpasterską danego ośrodka. Za swój podstawowy cel Rada Duszpasterska ma współodpowiedzialne wspieranie kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego danej wspólnoty. Realizując ten cel opracowuje ona plany duszpasterskie, animuje działalność grup duszpasterstwa specjalistycznego, koordynuje prowadzone formy duszpasterstwa, inspiruje działalność charytatywną, troszczy się o podejmowanie inicjatyw duszpasterskich uwzględniających zachodzące przemiany społeczno-kulturowe. W skład Rady Duszpasterskiej wchodzą trzy grupy członków: wybrani, urzędowi oraz mianowani przez Księdza Proboszcza. 

 Rada Duszpasterska 

1.Ks. Witek Jan Przewodniczący

2.Nowak Grzegorz Wiceprzewodniczący

3. Cięciwa Wioleta

4. Karpiel Elżbieta

5. Krzyściak Anna

6. Łagosz Marek

7. Uryga Stanisław

8. Siostra Halina Boruch

9. Stanuch Maria

10. Cięciwa Paweł

11. Nosek- Kołdras Bogusław

Na członków Rady Ekonomicznej zostali zamianowani:

1. Hołyst Marian

2. Łagosz Józef

3. Kulig Jan

4. Maciaś Kazimierz