Rada Parafialna

Rada Duszpasterska stanowi ciało doradcze, które pod kierownictwem Proboszcza Parafii, czuwa nad organizacją życia duszpasterskiego w danej wspólnocie wiernych.  W realizacji swoich zadań Rada Duszpasterska kieruje się celami określonymi przez Prawo Kanoniczne,  uwzględniając specyfikę duszpasterską danego ośrodka. Za swój podstawowy cel Rada Duszpasterska ma współodpowiedzialne wspieranie kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego danej wspólnoty. Realizując ten cel opracowuje ona plany duszpasterskie, animuje działalność grup duszpasterstwa specjalistycznego, koordynuje prowadzone formy duszpasterstwa, inspiruje działalność charytatywną, troszczy się o podejmowanie inicjatyw duszpasterskich uwzględniających zachodzące przemiany społeczno-kulturowe. W skład Rady Duszpasterskiej wchodzą trzy grupy członków: wybrani, urzędowi oraz mianowani przez Księdza Proboszcza. 

 Rada Duszpasterska 

Ks. Jan Witek prob.      Przewodniczący Rady                                          

4. Kulig Piotr                  Wiceprzewodniczący

1. Cięciwa Roman

2. Dyrek Bernadeta

3. Karpiel Piotr

5.  Musiał Tadeusz

6.Nosek- Kołdras Bogdan

7. Oleksy Paweł

8. Salamon Agnieszka

9. Stanuch Maria

Rada Ekonomiczna

1. Hołyst Marian

2. Łagosz Józef

3. Kulig Jan

4. Maciaś Kazimierz