Aktualności

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W BRZESKU

W związku z licznymi sygnałami jakie kierują mieszkańcy naszego powiatu do brzeskiej Stacji, zgłaszając zaniepokojenie, a niejednokrotnie również oburzenie, lekceważącym stosunkiem do przepisów przeciwepidemicznych, jaki wykazywali niektórzy wierni w tracie niedzielnych nabożeństw, zwracam się ponownie do księży Proboszczów o podjęcie bardziej skutecznej niż dotychczas kampanii informacyjnej, która pozwoli właściwie wyegzekwować zakazy o jakich mowa w §15 ust. 8 z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 964).

W mojej ocenie, pierwszym krokiem w kierunku osiągnięcia celu o jakim mowa wyżej, oczywiście poza bezpośrednio kierowanym do wiernych przekazem, byłoby upublicznienie informacji na drzwiach kościelnych, czy też przykościelnych tablicach informacyjnych, o ograniczeniach zawiązanych z gromadzeniem się wiernych w trakcie nabożeństwa w kościele i terenie przykościelnym. W kontekście aktualnej sytuacji epidemicznej szczególnie istotnym jest, aby informacja o potrzebie zachowania dystansu społecznego oraz zasłaniania ust i nosa wybrzmiała dostatecznie dobitnie.

Licząc na życzliwy odbiór powyższego przez księży Proboszczów, proszę uprzejmie o informację zwrotną odnośnie przyjętego sposobu zakomunikowania Parafianom o obowiązujących ich ograniczeniach.